Arkiv

16-17 augusti 2016
”Augustidialogen” – planeringsdagar i Stockholm inför hösten, våren 2017 och Sommardialog 2017. Deltagare: arbetsgruppen för plattformen.

12 – 15 april 2016 
International Forum on Quality and Safety in Healthcare
Årlig kvalitetskonferens, denna gång i Göteborg, deltagare från 70-tal länder var med. Arrangör BMJ och IHI.

12 april 2016
Nationella kvalitetsregisterkonferensen 2016 – Göteborg
Erfarenhetsutbyte mellan register, vård- och omsorgsverksamheter, myndigheter, patienter, näringsliv, akademi och andra användare och utvecklare.

Utdata från kvalitetsregister som underlag för förbättringsarbete

En workshop arrangerad av Qulturum, Memeologen, Registercentrum Sydost och Registercentrum Norr med Dr Robert Lloyd den 27/8 2015 i Jönköping och via länk i Umeå.

Syfte: att fördjupa förståelsen för hur data från kvalitetsregister kan användas som underlag för systematiskt förbättringsarbete.

Frågor som togs upp:

 • Hur kan kvalitetsregister bidra till värdeutveckling i patientens process?
 • Hur går vi från täckningsgrad till verkningsgrad?
 • Hur fokus flyttas från registrering och forskningsstatistik till strategier för förbättringsarbete?
 • Hur mätningar kan fungera som pådrivare i utvecklingsarbetet?
 • Hur resultat visualiseras för att nå framgång i det vardagliga förbättringsarbetet?

Innehåll i föredrag och praktiska övningar:

 • att förstå och hantera variation
 • att mäta över tid och statistisk
 • processtyrning som metod
 • visualisering av utdata

Kursledare: Jönköping: Anna Trinks och Peter Kammerlind, i Umeå: Anders Edström.

4 februari 2014: Vinterdialog
För verksamma i Landstinget Östergötland och Hälsouniversitetet
Dokumentation från Vinterdialogen 2014

26-27 februari 2014: Mikrosystemfestivalen
Internationell kvalitetskonferens på Qulturum i Jönköping: Mer information

13 mars 2014, kl 12-16:15: 
”Säker vård i Skåne” Vem vet bäst? 
Seminarium om patientinflytande – programmet (nytt fönster), Jubileumsaulan, SUS Malmö.

Mars 2014: Vinterdialog, Jönköping Academy och Hälsohögskolan

7 mars 2013: Vinterdialog
Målgrupp: för dig som arbetar på Landstinget i Östergötland och Hälsouniversitetet 

Kvalitetsforum i London, april 2013 – Rapport om The International Forum on Quality & Safety in Health Care (pdf) , London 16-19 april 2013, sammanställd av Torie Palm Ernsäter. Denna konferens är en av de största i världen om kvalitet och patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård. Konferensen genomförs årligen, till exempel i Göteborg 2016. Nationella plattformen har varit med och ordnat studentspår vid några av konferenserna. Webbaddress: http://internationalforum.bmj.com/ (nytt fönster)

24 april 2013: Regional kvalitetsregisterkonferens 
Arrangör: Skånsk Kvalitetskraft och Utvecklingscentrum Skåne.
Årets tema: Kunskapsstyrning med kvalitetsregister

Workshop 5 mars 2013: Hur förmedlar och nyttiggör vi förbättringskunskap för studenter och medarbetare i hälso- och sjukvården? Plats: Hälsohögskolan i Jönköping. Dokumentation, film från Paul Bataldens föreläsning, bilder etc.

10-11 oktober 2013: Nationella Kvalitetsregisterkonferensen – Forum för medicinsk kvalitet och ständigt förbättringsarbete. Studenter fick särskilt lärandespår på konferensen – en artikel (pdf, nytt fönster)

13-14 november 2013: VFU-konferensen
Arrangör: Svensk sjuksköterskeförening. Lärmodeller och kvalitetsregister finns med.

18 nov 2013 i Jönköping och 21 nov 2013 i Umeå: 
Utdata från kvalitetsregister som underlag för förbättringsarbete.
En workshop om hur data från kvalitetsregister kan användas i förbättringsarbete.

5-6 december 2013: Medicinska riksstämman:
Arrangör: Svenska Läkaresällskapet; Waterfront; Stockholm. Workshop om möjligheter och
utmaningar i vården. Plattformen och studenter som deltog i Kvalitetsregisterkonferensen finns med.

Årlig nationell & internationell konferens

Utvecklingskraft – en konferens om förbättringsarbeten inom hälso- och sjukvården, arrangeras årligen av Region Jönköpings län/Qulturum. Lärandeprojektet och plattformen presenterad bland annat 2012.

Mikrosystemfestivalen – internationell konferens om förbättringskunskap, ledning, mikrosystem, lean med mera – arrangeras årligen av Region Jönköpings län/Qulturum. Lärandeprojektet och plattformen presenterad bland annat 2012.

Gotland

Rapporter från två kurser i förbättringskunskap för team med bl a ST-läkare. Goda exempel! (Rapport 2009-2010 resp Rapport 2011-2012).

Linköping:

Staffan Pelling om en dag i Linköping om förbättringskunskap (maj 2008, nytt fönster).

 

Lärmodeller

Om projektet

Under 2012 – 2016 genomförde Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting en  satsning på nationella kvalitetsregister för vård och omsorg. En del av satsningen handlade om registeranvändning i vårdens grundutbildningar.

Projektet LÄRMODELLER II 2015-2016 är en fortsättning på Lärmodeller I som initierades av Nationell plattform för förbättringskunskap 2012 – 2014.

I fem geografiskt spridda delprojekt har lärosäten i samverkan med den kliniska verksamheten inom hälso- och sjukvården samt registercentra arbetat mot ett gemensamt mål: att i interprofessionell samverkan sprida kunskap om och stödja användningen av kvalitetsregister i förbättringsarbete i utbildningarna.  Med detta mål, men utifrån olika förutsättningar, vill vi från dessa delprojekt sprida erfarenheter, resultat och lärmodeller.

Vill inspirera

Vår förhoppning är att denna rapport ska inspirera och underlätta för lärosäten och kliniska verksamheter, att tillsammans med studenterna öka kunskap och stödja användning av nationella kvalitetsregister i vårdens förbättringsarbete.

Vi som arbetar med kvalitetsregister vet hur viktigt det är att ledare, professioner, studenter och patienter har kunskap om och ser möjligheter i användning av dessa.

Dagens studenter är morgondagens användare av kvalitetsregister!

Slutrapport – LÄRMODELLER II
Nationella kvalitetsregister i akademiska grundutbildningar inom hälso- och sjukvården

Lärmodeller II, slutrapport, pdf
(publicerad 18 nov 2016)

Delprojekten

Utbildningsmaterial kopplat till delprojektens resultatredovisningar:

Lärmodeller presenteras i England

Lärmodellerprojektet kommer att presenteras vid konferensen ”All Together Better Health” som hålls i Oxford, Storbrittanien, den 6-9 september.

Från Sverige deltar projektledare Ylva Ståhl, Jönköping Academy for Health and Welfare, tillsammans med Tomas Kirkhorn, Lunds universitet, och Staffan Pelling, Hälsohögskoan i Linköping. De deltar med poster och muntlig presentation.

Inskickat och antaget abstract (pdf)

Postern om projektet/delprojekten som ska visas (pdf)

Lärmodeller presenterades vid två kvalitetskonferenser i Göteborg, april 2016

Samtal kring ett av borden.
 • Projektet LÄRMODELLER deltog med posterpresentationer på Nationella kvalitetsregisterkonferensen i Göteborg den 12 april 2016, se i spalten till höger de postrar som visades.
 • Projektet LÄRMODELLER var också med vid konferensen International Forum on Quality and Safety in Healthcare i Göteborg den13-15 april, dels med en poster, dels med ett lunchseminarium.

Namnet på den utställda postern var ”LEARNING MODELS, when using quality registries in educational  programs in Medical and Health Sciences – for the benefit of health care improvement”.Lunchseminariet var en timme långt och ämnet ”Students and Junior Healthcare Professionals Programme”.

I ett fullsatt rum med nyfikna deltagare presenterades en övergripande introduktion av Lärmodellprojektet med fokus på utveckling och implementering av kvalitetsregister för ett interprofessionellt lärande i samverkan mellan lärosäten, klinisk verksamhet och registercentra.

Därefter fick deltagarna med lunchpåse i handen vid runda bord ta del av erfarenheter, lärdomar och resultat från fem geografiskt utspridda projekt i Sverige.

Deltagarna bestod av studenter, lärare och nyutexaminerade läkare och sjuksköterskor från många olika länder. En hög aktivitetsnivå runt borden rådde och avslutades med en utvärdering via en webblänk där frågor besvarades om seminariet var energigivande, inbjudande, socialt, gav nya upptäckter och var givande. Lunchsessionen fick en mycket bra utvärdering.

Väckte nyfikenhet!

Målsättning var att organisera ett interaktivt seminarium och låta deltagarna erfara och uppleva hur och vad kvalitetsregister kan bidra till inom utvecklingen av vården. Vi ville öka deltagarnas nyfikenhet och intresse till att fundera över vad detta kan innebära för dem på hemmaplan. Det verkade fungera och var också mycket givande för projektets medlemmar.

Nästa presentation

Stort intresse. Det fanns ett mycket stort intresse för interprofessionellt lärande och för det interprofessionella teamets betydelse för att lyckas i förbättringsarbete. Likaså blev själva nyttan av att ha kvalitetsregister en aha-upplevelse för många deltagare.

Härnäst kommer projektet den 2 maj att presentera sitt arbete på konferensen Nationella Kvalitetsregister i specialistutbildningarna för sjuksköterskor.

Projketet Lärmodeller har också fått ett abstract accepterat för en muntlig presentation på ”All Togethter Better Health VIII” (ATBH) konferensen i Oxford hösten 2016.

Något vi får återkomma till.

Ylva Fredholm Ståhl
projektledare

Postrar om Lärmodeller

Här är de postrar som presenterar projektet övergripande och delprojekten var för sig (alla som pdf-fil):

– Nu är vi igång!

Delrapport från projektet Lärmodeller november 2018 (pdf)

Projektet Lärmodeller 2 startade med ett ”Lärandespår” för studenter vid årets kvalitetsregisterkonferens, denna gång på Elmia i Jönköping den 20-21 januari 2015. Under våren pågår arbetet med att få igång de olika delprojekten.

Lärmodeller II är ett fortsättningsprojekt efter Lärandemodeller I. Ylva Ståhl är ny projektledare för Lärmodeller II.

2015-01-20 – Avstämningsmöte 1

Projektet Lärmodeller 2 startade med ett ”Lärandespår” för studenter vid årets kvalitetsregisterkonferens, denna gång på Elmia i Jönköping den 20-21 januari 2015. Under våren pågår arbetet med att få igång de olika delprojekten.

Lärmodeller II är ett fortsättningsprojekt efter Lärandemodeller I. Ylva Ståhl är ny projektledare för Lärmodeller II.

I projektet ingår fem lokala projekt spridda geografiskt i Sverige. De har nu påbörjat arbetet med det teoretiska och verksamhetsförlagda lärandet om kvalitetsregister i förbättringsarbetet på vårdutbildningarnas grundutbildningar. Varje lokalt projekt är en samverkan mellan utbildning, verksamhet och ett registercentrum.

Projektet Lärmodeller II hoppas kunna bidra med att sprida kunskap och erfarenheter av goda lärmodeller för lärosäten och verksamheter.

Ett annat syfte är att genomföra en interprofessionell inspirationsdag kring hur kvalitetsregister och förbättringskunskap bidrar till hälsa- och sjukvårdens utveckling samt fungera som slutredovisning för Lärmodeller II.

Ingå naturligt i utbildningen

Kvalitetsregisterkonferensen hölls i år på Elmia, Jönköping. Inbjudna studenterna deltog på seminarier, postrar, registertorget, mingel, middagen på Spira och aktivt på seminariet ”Registeranvändningen ska vara naturligt redan under utbildningen”.

På konferensens andra dag delade studenterna med sig av sina intryck och upplevelser. Det blev många aha upplevelser och som en student sa

”Det var en chock, för inte visste jag att det fanns så mycket om kvalitetsregister.

En annan tyckte det var spännande att i postrar ta del av hur PDSA hjulet, något de hade arbetat med i undervisningen, och ”att det faktiskt också användes på riktigt i lokala förbättringsarbeten”. 

Register viktigt i undervisningen

Redan på konferensens första plenum sa Karin Christensson, chef på kansliet för Nationella kvalitetsregister, att ”vårdutbildningarna är ett av tre viktiga utvecklingsområden framöver”.

Det ligger helt i linje med det arbete som ingår i projektet Lärmodeller II.

Planerade

Ylva  Torie Palm Ernsäter, sakkunnig i kvalitets- och utvecklingsfrågor på Svensk sjuksköterskeförening och ingår i styrgruppen för Nationella plattformen för förbättrinskunskap, planerade programmet för Lärandespåret. Totalt kom 20 personer av 30 inbjudna, varav 10 st var studenter.

Lärandespåret möjliggjordes genom ett samarbete mellan Nationella Kvalitetsregisterkonferensen,  Nationell plattform för förbättringskunskap och Projektet Lärmodeller. Vid träffen den 20 januari fick studenterna träffa företrädare från dessa.

Reflektionsfrågor

Under seminariet ”Registeranvändning ska vara naturligt redan under utbildningen” fick studenterna till uppgift att söka  svar på frågorna:

 • Vilket kvalitetsregister har varit mest intressant för dig?
 • Varför- på vilket sätt?
 • Hur kan du tänka dig ett förbättringsarbete tillsammans med studenter på andra vårdutbildningar baserat på data från detta register?

Vid träffen efteråt blev det tillfälle att diskutera o ch reflektera tillsammans hur förbättringskunskap och kvalitetsregister kan integreras i utbildningarna. Just det som Lärmodeller 2-projektet handlar om.

2015-06-10 – Avstämningsmöte 2

Lokala projektledare, styrgruppsmedlemmar för nationella plattformen för förbättringskunskap och projektledare har haft ett möte med syfte att utbyta erfarenheter, lära av varandra och blicka framåt.

Det övergripande målet för projektet Lärmodeller II är att utveckla och genomföra Lärmodeller för interprofessionell samverkan mellan utbildning, verksamhet och registercentra med fokus på kvalitetsregister i förbättringsarbete.

Samtliga fem lokala projekt är i full gång med uppsatta delmål relaterade till det övergripande målet. Våren 2015 har framför allt varit en uppbyggnad- och planeringsperiod.

Lokala projektledare har i första hand bildat styr- och referensgrupper på hemmaplan. Ett nätverksbyggande som inkluderar representanter från lärosäten, vårdverksamheten, registercentrum samt student- och patient representanter.

Olika förutsättningar

De lokala projekten har olika förutsättningar vilket också leder till olika vägar för att nå målen. För att kunna öka kunskapen om kvalitetsregister och förbättringsarbete vänder sig de lokala projekten till lärare, kliniska handledare, chefer, registerhållare och studentrepresentanter.

Aktiviteter som pågår är bland annat en undersökning av kunskapsläget för att få en baseline att utgå från. Vidare genomförs workshops i samverkan med registercentra. En filmproduktion, med studentperspektiv, där kunskap om kvalitetsregister på grundläggande nivå står också på agendan.

Projektet har ett pågående samarbete med några av de större registren för att utarbeta testmoduler för studenter.   

Implementering på gång                                         

Andra aktiviteter på grundutbildningsnivå är implementering av kvalitetsregister och förbättringsarbete i kursplaner, valbara kurser och examensarbeten. Vidare införs obligatoriska moment som bidrar till en progression i kunskap om förbättringsarbete och kvalitetsregister på olika program inom vårdutbildningarna.

Samverkan

Projektet har öppnat upp dörrar och underlättat för samverkan mellan olika vårdprogram för att utveckla lärmodeller/goda exempel i den verksamhetsförlagda utbildningen. För att stimulera verksamhetsintegrerade lärandet arbetar studenter i interprofessionella team ute på kliniker.

Stor nationell satsning

Den nationella satsningen på kvalitetsregister är stor. Hållbarhet och långsiktiga effekter är viktiga begrepp och projektet framför önskemål om att bedriva följeforskning under pågående projekt. En projektbeskrivning kommer att delges beslutsgruppen för nationella kvalitetsregister i september.

En positiv attityd till förbättringsarbete och kvalitetsregister och en ambitionsnivå som är hög har gjort att projektet önskar en förlängning för att lyckas fullt ut. En kompletteringsansökan planeras vara färdig i slutet på september.

Om projekt Lärmodeller 1 och 2

Lärmodeller om kvalitetsregister i vårdutbildningarna
– till gagn för vårdens förbättringsarbete

Faktablad om Lärmodeller 1 0ch 2 (pdf)

Framtidens medarbetare behöver vara rustade för att arbeta i en vård som har förmåga att omsätta föränderliga kunskaper och utveckla sitt genomförande. Därför är användning av kvalitetsregister ett nytt och prioriterat område i vårdutbildningarna.

Nationella plattformen för förbättringskunskap sökte och beviljades medel av Beslutsgruppen för Nationella Kvalitetsregister för projektet Lärmodeller I och II. Det pågår en särskild satsning och finansiering av Nationella Kvalitetsregister för att utveckla vården i Sverige.

Projektet Lärmodeller initierades av Nationella plattformen för förbättringskunskap, som arbetar för att

 • utveckla och sprida kunskap
 • möjliggöra etablering av samarbete mellan olika intressenter
 • engagera vårdens ledningssystem

Ambitionen är att kontinuerligt bidra till att utveckla vårdens kvalitet med utgångspunkt i Socialstyrelsens nationella indikatorer för ”God Vård”. Arbetet i plattformen drivs idag av personer som representerar olika professionsorganisationer, lärosäten, utbildnings-samordnare och forsknings- och utvecklingscentra.

Projektet Lärmodeller I

genomfördes under åren 2012-2013, i form av en nationell kartläggning som visade på en stor variation avseende hur lärosäten på vårdutbildningar integrerar kvalitetsregister i undervisningen. Som en sekundär effekt påbörjade regionala och lokala projekt att ta fram projektplaner som på olika sätt avsåg att öka kunskapen om och användning av kvalitetsregister i den teoretiska och praktiska utbildningen.

Projektet Lärmodeller II

lägger sin tyngdpunkt på att öka kunskapen om kvalitetsregister i samverkan mellan lärosäten, vårdverksamheter och registercentra. Fem regionala projekt har påbörjat arbetet med att integrera teoretiskt och verksamhetsförlagt lärande i utbildning om kvalitetsregister som en resurs i förbättringsarbete.

Det pågår kontinuerligt erfarenhetsutbyten av aktiviteter, interprofessionellt lärande och olika lärandeformer med syfte att öka registeranvändning mellan de regionala projekten.

Resultat kommer att presenteras i en rapport för att bidra till spridning av kunskap och erfarenheter av lärmodeller/goda exempel till landets lärosäten och verksamheter.
Projektet Lärmodeller II startade i januari 2015 och pågår till och med september 2016.

Projektorganisationen

En styrgrupp som består av representanter från Nationella plattformen för förbättrings-kunskap. En projektgrupp som består av fem regionala projektledare samt fem personer med förankring i nationella plattformen. Projektgruppen leds av en projektledare som rapporterar till styrgruppen.

Lärmodeller för kvalitetsregister i vårdens förbättringsarbete

Så här började det

Så bjöd vi in intresserade personer på lärosäten, arbetsplatser inom hälso- och sjukvården och andra organisationer att anmäla sitt intresse. 
Under hösten 2012 genomfördes 50 intervjuer och under 2013 fortsatte arbetet. 
I januari 2014 blev slutrapporten färdig. En del tester fortsätter på några lärosäten. Rapportera gärna fler resultat, skicka in till oss!

Projekbeskrivning

 • Projektbeskrivning och inledande projektplan (pdf, A4-dokument). Projektbeskrivning och plan för hur vård- och omsorgs- verksamheter och lärosäten i samverkan kan utveckla lärmodeller för kvalitetsregister i vårdens förbättringsarbete.
 • Folder om projektet (pdf, häfte)! – fyra sidor A5 med det mesta av texten från denna sida. Skriv ut filen som ett häfte: Öppna filen. Välj ”Skriv ut”. I ruta som visas finns”Sidhantering/Sidskala”, klicka på rullisten och välj ”Utskrift av häfte” (Gäller flera skrivare, kanske inte alla).

Lärmodeller – vad är det för något?

Lärmodeller handlar om hur lärande sker. I de flesta utvecklingsprojekt finns en lärmodell, ett antagande om hur lärandet går till och organiseras, utan att den är tydligt beskriven. Det är en av anledningarna till varför det är svårt att kopiera goda exempel.

Vad vill Nationella Plattformen med lärmodeller?

Plattformen vill etablera förbättringskunskap som ämne inom hälso- och sjukvårdens utbildningar och öka samverkan mellan högskolor, universitet, studenter, medarbetare i fort- och vidareutbildningar, professionsföreningar, organisationer och myndigheter. Målet är att rusta morgondagens medarbetare med kunskaper om förbättringsarbete, så att verksamheter utvecklas och patientvärdet höjs. För det behövs goda lärmodeller.

Hur kan vi använda kvalitetsregister i vårdens förbättringsarbete?

Grunden i förbättringsarbete är att säkerställa att en förändring är en förbättring. Inom förbättringskunskapen betonas därför värdet av att mäta sina förändringar. Här kan kvalitetsregister spela en avgörande roll! Integrationen av förbättringskunskap och kvalitetsregister är ett spännande
utvecklingsområde och Plattformen har beviljats medel för att driva ett samverkansprojekt kring detta. Projektet heter Lärmodeller för kvalitets-register i vårdens förbättringsarbete.

Vad innebär projekt Lärmodeller 1?

Projektet drivs under 14 månader och består av 4 delar:

 1. Inventering av Goda exempel (september/oktober)
 2. Utlysning om medverkan (oktober)
 3. Aktiv projekt fas (VT 2013)
 4. Dokumentation och spridning (Sensommar 2013

Under den aktiva fasen kommer 3-5 samverkansprojekt att drivas våren 2013, med stöd av projektledningen. Kompetenser från Plattformen kan också bistå med stöd.

Vad är målet?

Målet är att stödja registrens användning i kliniskt förbättringsarbete och inom universitets- och högskoleutbildning. Målet är att testa och utveckla bra lärmodeller kring hur morgondagens medarbetare, tillsammans med dagens verksamheter, kan växla upp värdet av kvalitetsregister som hjälp i förbättringsarbetet. 

För den Nationella Plattformen för förbättringskunskap

Bo Bergman
Ordförande i styrgruppen för Lärmodeller för kvalitetsregister i vårdens förbättringsarbete.

Annika Nordin
Projektledare för Lärmodeller för kvalitetsregister i vårdens förbättringsarbete.

Styrgrupp för projektet

 • Margareta Albinsson,
  Enhetschef, Enheten för strategisk kvalitetsutveckling (före detta Utvecklingscentrum), Region Skåne
 • Johanna Dahlberg,
  Studierektor Programintegrationen, Hälsouniversitetet Linköping
 • Soffia Gudbjornsdottir,
  Nationella Diabetesregistret
 • Raymond Lenrick,
  Utvecklingsledare, Landstinget Jönköpings län
 • Margit Håkansson,
  Utvecklingschef Västerbottens läns landsting
 • Kerstin Nilsson,
  Vice-dekan, Sahlgrenska Akademin Göteborg
 • Stefan Lindgren,
  Professor, Statens utredare kring ny läkarutbildning
 • Torie Palm Ernsäter,
  Sakkunnig i kvalitets- och vårdutvecklingsfrågor, Svensk Sjuksköterskeförening
 • Bo Bergman,
  Professor, Ordförande i Styrgruppen
 • Annika Nordin, projektledare, adjungerad

Rapporter

Slutrapport

Delrapport 1 – 21 januari 2013

Samverkansprojektet Lärmodeller beviljades i juni 2012 medel av Beslutsgruppen för nationella kvalitetsregister, för att under perioden juli 2012 till september 2013 bedriva 3-5 samverkansprojekt. Initiativtagare till projektet är Nationell plattform för förbättringskunskap, som har som viljeinriktning att utveckla och tillämpa förbättringskunskap i hälso- och sjukvårdens verksamheter, samt i dess utbildningar.

Målet med samverkansprojektet har varit att beskriva, testa och utveckla lärmodeller för tvärprofessionellt samarbete mellan utbildning, verksamhet och kvalitetsregister.

Fokus har varit att stödja registrens användning i kliniskt förbättringsarbete och inom universitets- och högskoleutbildning, så att kvalitetsregister, dagens verksamheter och morgondagens medarbetare tillsammans kan bidra till ökat patientvärde. De övergripande målen konkretiserades i ett antal delmål.

Både och behövs

I förbättringskunskapen betonas vikten av jämförelser, att mäta över tid och att verifiera att en förändring leder till förbättring. Kvalitetsregister är en källa där den typen av data finns, men det finns en tendens att fokus ligger på antingen kvalitetsregister eller förbättringsarbete.

Spänningsfältet mellan de båda resurserna är en underutnyttjad resurs. Det som behövs är kvalitetsregister och förbättringsarbete.

Det data-set som tagits fram för att kunna användas i undervisning (aktivitet 3, se slutrapporten) testas nu på några lärosäten. Genom att informera om möjligheten på denna webbplats, www.forbatttringskunskap.se, kan möjligheten spridas till flera.

 

Nuläget maj 2013:

Projektet Lärmodeller har efter inventering och förankring prioriterat ett antal lärmodeller som projekt. Nedan återfinns en kort beskrivning av de olika delprojekten.

Utöver dessa projekt medverkar projektet i flera olika sammanhang; konferenser, möten och utbildningar under hösten, till exempel:

 • Kvalitetsregisterdagarna 9-10/10
 • VFU-konferensen i Skövde13-14/11).

Fyra lärmodeller testas som projekt

 

Lärmodellsprojekt 1: Utveckla modeller för hur lärande om kvalitetsregister kan integreras i utbildningar

Det finns flera goda exempel på hur lärosäten bygger in problembaserat lärande kring kvalitetsregister i undervisningen.

Projektet Lärmodeller har initierat en dialog med två lärosäten (Hälsohögskolan i Jönköping och Sahlgrenska Akademin i Göteborg) för att se hur någon av dessa modeller kan testas och vidareutvecklas på fler ställen. I Jönköping är ett första möte inplanerat innan sommaren och i Göteborg ligger det första mötet direkt efter semestrarna.

På Internationella Handelshögskolan i Jönköping bedrivs sedan flera år en uppdragsutbildning för vårdadministratörer. Hittills har studenterna inte fått lära sig om kvalitetsregister – men i år blir det ändring på det! Under den första kursen på höstterminen brukar studenterna ”adoptera” ett landsting och ta fram olika typer av fakta kring ”sitt” landsting. I år kommer de att få studera kvalitetsregister och själva ta fram utdata som de kan använda i sitt arbete. Den lärmodell som testas inkluderar föreläsning och eget arbete i datasal.

Lärmodellsprojekt 2: Att medverka till att förädla den före detta Utdataportalen.

Utdataportalen användes som en gemensam plats för utdata under projektet ”Ledningskraft – Så mycket bättre för sjuka äldre”. I utdataportalen fanns data från Senior alert, Svenska palliativregistret, BPSD och Swedem.

SKL har nu satt samman en nationell referensgrupp för att få fram idéer och synpunkter på hur en permanentad, utökad och förbättrad sådan utdataportal skulle kunna se ut. Projektet Lärmodeller medverkar i referensgruppen och bevakar och företräder då de behov och önskemål som lärosätena kan ha på en sådan plats.

Många lärosäten upplever att kvalitetsregistren är svårtillgängliga. En uppdaterad och öppen utdataportal borde kunna användas när studenter lär sig om och tränar förbättringsarbete. Därför är vi med i detta arbete!

För att fånga in erfarenheter och reflektioner från fältet har projektet Lärmodeller bjudits in till en särskild referensgrupp med företrädare från lärosäten som har erfarenheter av och tankar kring hur förbättringsarbete och kvalitetsregister kan integreras.

Lärmodellsprojekt 3: Att lära sig om Kvalitetsregister i verksamheten

För att studenter ska få chans att lära sig om kvalitetsregister under sina praktikperioder behöver verksamheter och lärosäten tillsammans planera för hur detta ska bli möjligt. Tanken i lärmodellsprojekt 3 är att bjuda in till telefonkonferenser där både verksamheter och lärosäten kan diskutera dessa frågor. Som det ser ut nu (maj 2013) är det dock svårt att hitta datum som passar – så vi återkommer med nya datumförslag.

Studenter ska bjudas in till Kvalitetsregisterdagarna i höst – det har företrädare för konferensen och projektet Lärmodeller kommit överens om! Målsättningen är att cirka 10 studenter från olika professioner ska medverka och att en lärare från deras högskola/universitet följer med. Förhoppningen är att studenterna ska kunna bidra aktivt i vissa moment av konferensen samtidigt som de ska få goda inblickar i hur kvalitetsregisterarbete och förbättringskunskap kan integreras. Detta känns som ett roligt och spännande framsteg för Kvalitetsregisterdagarna!

Lärmodellsprojekt 4: Lättfattlig skrift om kvalitetsregister som fenomen

Den inventering som projektet Lärmodeller gjorde i höstas visar på att det finns mycket kunskaper om kvalitetsregister, men att det trots detta saknas lättillgängliga förklaringar kring ”hur allting hänger ihop”. En fråga som lyser igenom i inventeringen är denna: ”Var är den generiska kunskapen om vad kvalitetsregister som fenomen är i dagens hälso- och sjukvård?”

En arbetsgrupp ska träffas innan sommaren för att börja skissa på vad en sådan skrift – för en sådan ska det bli! – ska innehålla, och vilka skribenter som ska tillfrågas. Arbetsgruppen kommer att innehålla personer från kvalitetsregister och verksamheter.

Tanken är att materialet ska kunna användas av kvalitetsregister, landsting och lärosäten för att ge en överskådlig beskrivning av vad kvalitetsregister är.