Metoder och verktyg

Metoder och hjälpmedel, såsom guider, mallar och exempel för kvalitetsförbättringar hittar du bäst webbplatser för

  • din organisations utvecklingsenhet!
  • utvecklingsenheter som arbetar både lokalt, nationellt och internationellt med förbättringsarbete och utveckling inom vård, omsorg och välfärd
  • internationella organisationer för utveckling av vård och välfärd

Genombrottsmetodiken

Genombrott är en metod för systematiskt och lärandestyrt förbättringsarbete som har sin förebild i ”The Breakthrough Series:” utarbetat av The Institute for Health Care Improvement (IHI) i Boston.

Metoden bygger på att det finns kunskap som inte tillämpas i tillräckligt stor omfattning i vardagsarbetet inom hälso- och sjukvården och att ny kunskap inte sprids tillräckligt snabbt dvs är ett angreppssätt för att snabba på spridning av bättre praxis.

I Sverige har metoden tillämpats för att öka tillgänglighet, förbättra demensvård, vård i livets slutskede, diabetesvård, cancervård, intensivvård, hjärtkirurgi och för att minska vårdrelaterade infektioner. Genombrottsmetoden har använts i alla landsting/regioner och många kommuner.

Verktygslåda för patientsamverkan

Letar du efter ett enkelt sätt att involvera patienter i förbättringsarbete? Verktygslådan innehåller flera olika verktyg och metoder som är till hjälp när du ska ta med patientperspektivet i ditt utvecklingsarbete.

Digitalt stöd i vårdens förbättringsarbete – SKL

Ett digitalt stöd har utvecklats i enlighet med Genombrottsmetodiken, som stödjer förbättringsarbetet genom förenkling, inspiration, hög relevans och visualisering. Se introduktionsfilm (1,30 min)!

De vanligaste metoderna och hjälpmedlen

som används i förbättringsarbeten är:

Länkarna ovanför går till en kort beskrivning med arbetsblad. Fördjupningar och aktuella metoder och arbetsblad finns på landsting och regioner som har utvecklingsenheter, till exempel Memeologen, Qulturum och Enheten för strategisk kvalitetsutveckling. Se fliken Webbplatser och länkar.

Beskrivningar – se även sida om Läromaterial.