Om Sommardialogen

Sommardialoger kring förbättringskunskap

Svensk hälso‐ och sjukvård är i internationella jämförelser bra, särskilt ur medicinsk synpunkt, men den kan bli ännu bättre och det är viktigt att just förbättringsperspektivet finns levande i alla verksamheter, så att kunskap utifrån men också kunskaper genererade i den egna vardagen tillsammans med patienter och medarbetare utnyttjas för att ständigt förbättra av verksamheten. Att få till stånd ett sådant synsätt är inte trivialt och det måste ständigt stödjas. Detta är utgångspunkten för bildandet av en Nationell plattform för förbättringskunskap, där det tvärprofessionella perspektivet betonas. Viktiga aktörer inom plattformen är olika professionella sammanslutningar av betydelse för hälso‐ och sjukvård i Sverige. Några av de aktiviteter denna plattform vill stödja är hur förbättringskunskap kan komma in i utbildningar på olika nivåer och hur förbättringskunskap kommer till användning i vården men också en utveckling av själva konceptet förbättringskunskap till ett kunskapsområde som blir särskilt avpassat för svenska förhållanden. Som en av aktiviteterna anordnade av den Nationella plattformen ingår Sommardialogen, som är en utveckling av de s.k. Summercamps som anordnats i USA och senare av European Society for Quality in Healthcare (ESQH) i Europa.
Sommardialogen skall vara ett forum för dialog med utgångspunkt i svenska förhållanden med målet att stödja utvecklingen av lärprocesser, integration och utveckling i många av hälso‐ och sjukvårdens sammanhang, inklusive dess utbildningar och kliniska vardag.

Svenska Sommardialoger

Syftet med de svenska sommardialogerna är att utveckla området förbättringskunskap men också att skapa ett nätverk av personer mycket engagerade i olika frågeställningar av betydelse för hälso‐ och sjukvårdens utveckling och förbättring i Sverige. Hur dialogerna kommer att utvecklas i framtiden måste vara en öppen fråga – just öppenhet och att låta olika perspektiv komma till tals med varandra är en viktig del i hur dialogerna utformas. Det är inte ett forum för att framföra färdiga idéer utan snarare för att pröva nya synsätt och att ventilera problem och möjligheter i en öppen och stödjande atmosfär.
Sommardialogen genomförs i interaktiva seminarier med olika teman, där dialog och socialt sammanhang ger kraft att ta tillvara gruppens potential. Alla deltagare förbereder sig genom att ta del av utvalt material och väljer själva vad de vill koncentrera sig på. Varje dag varvas korta inspel av föreläsningskaraktär med dialog i mindre grupper och eventuella övningar. Resurspersoner deltar i dialogen och bidrar med reflektioner och kommentarer när dagens dialog sammanfattas.

Deltagare

Deltagarna i sommardialogerna är personer som kan och vill bidra till de teman som kommer att tas upp på sommardialogen, och som också kan bidra till utvecklingen och spridningen av ett svenskt perspektiv på förbättringskunskap och hur den kan bidra till en ännu bättre hälso‐ och sjukvård i Sverige. Beroende på sommardialogernas utformning och syfte, måste deltagarantalet vara begränsat.

Tidigare Sommardialoger

 
 • Sommardialogen 2019 hade det övergripande temat: Hur kan vi bidra till utvecklingen av vård och omsorg?
  Temat var i sin tur indelat i fyra delar:

  1. Hur förändrar man vårdens inriktning? (Nära vård som specifikt exempel)
  2. Hur skapar vi strukturer på alla nivåer som stödjer utveckling? (Dialog utifrån Kunskapsstyrning som konkret exempel)
  3. Hur skapar vi förutsättningar på alla nivåer där kontinuerligt lärande är väl integrerat?
  4. Hur jobbar vi vidare/Vad händer nu?
 
 • Sommardialogen 2018 hade temat Samverkan (Co-production) – hur kan vi alla tillsammans utveckla och stärka samverkan och bestod av tre teman och en summering:
  • Co-production/Co-design
  • Om förutsättningar och möjligheter till interprofessionellt lärande
  • Utmaningar och strategiskt viktiga frågor i vård och omsorg
  • Summering: Förbättringskunskap; forskning och framtid
 
 • Sommardialogen 2017 hade temat Hur kan lärosäten och vårdens praktik utveckla och stärka sambandet mellan förbättringskunskap och interprofessionell kompetens, och bestod av fyra teman:
  • Vad är interprofessionell kompetens och hur avspeglas detta i lärandemål under grundutbildning?
  • Hur ser kopplingen ut mellan interprofessionell kompetens och förbättringskunskap inom hälso- och sjukvård?
  • Hur utbildar vi för interprofessionell kompetens kopplat till förbättringskunskap?
  • Vilka förutsättningar krävs i praktiken för att involverade aktörer ska kunna bidra till interprofessionellt arbete?
 
 • Sommardialogen 2016 genomfördes som en strategisk dialog i NPFK arbetsgrupp.

 • Sommardialogen 2015 hade temat Hur kan lärosäten och praktik i samverkan utveckla en ännu bättre och säkrare vård med individens behov som grund i en föränderlig värld? med fyra teman:
  • Variation
  • Förståelse för förlopp och system
  • Förändringspsykologi
  • Kunskap om förbättring och lärande
 
 • Sommardialogen 2014 hade temat Lärande för förändring med tre underrubriker:
  • Hur medvetandegörs lärprocesser i vården?
  • Varför lär vi inte av misstagen?
  • Lärandet i nätverk och spridning i våra organisationer
 • Sommardialogen 2013 hade temat Hur kan kvalitetsregisterdata användas i det praktiska förbättringsarbetet och som underlag för utbildning i förbättringskunskap? Temat var indelat i fyra delar:
  • Förbättringskunskap på svenska
  • Projektet lärmodeller
  • Samverkan, team och patientinvolvering
  • Kärnkompetens rookie: personcentrerad vård!
 • Sommardialogen 2012 hade temat Samarbetsformer kring och med patienter över professionsgränser.

 • Sommardialogen 2011 anordnades första sommardialogen i Sverige. Temat var Förbättringskunskapens fundament – igår, idag, imorgon.