Nationella riktlinjer och ledningssystem

Socialstyrelsen presenterade 2005 riktlinjer för hur förbättringskunskap kan tillämpas i svensk hälso- och sjukvård. Detta gjordes i de riktlinjer som kallades ”God vård – om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården”  (Skriften var en vägledning till författningssamling SOSFS 2005:12)

De riktlinjerna ersattes 1 januari 2012 av Socialstyrelsens föreskrift ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9 (ppt-presentation)”. Där står tydligt att ”Vårdgivaren ska ansvara för att det finns ett ledningssystem för verksamheten för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet”. Vårdgivaren ska också identifiera sina processer där samverkan behövs för att förebygga att patienter drabbas av vårdskada.