Sommardialogen 2011

Sommardialogen genomfördes för första gången i augusti 2011 som ett test på ett i svenska sammanhang nytt möteskoncept. Flera i planeringsgruppen hade erfarenhet från liknande mötesformer internationellt. Detta första möte hölls på Qulturum i Jönköping.

Minnesanteckningar och utkast till en timmars artikel från Sommardialogen 2011

Sommardialogen 2011 – artikel

”Dialog är konsten att tänka tillsammans” 

”Dialog är konsten att tänka tillsammans”, som en vis man har uttryckt det. Denna konst var i fokus på Sommardialogen 2011 som ägde rum på Qulturum i Jönköping i mitten av augusti.

Här samlades ett 25-tal forskare, utvecklingsledare, kliniker, studenter och andra med det gemensamma intresset förbättringskunskap för en tredagars-workshop under ledning av Nationell plattform för förbättringskunskap. Tillsammans utforskade de ämnet förbättringskunskap inom hälso- och sjukvården, samt dess tillämpning, spridning och utveckling inom såväl forskning och utveckling som den kliniska vardagen.

Ibland beskrivs ständiga förbättringar som liktydigt med att leverera resultat till olika instanser. Men minst lika viktigt är att fånga variationer och processer i mätningarna för att verkligen lära av resultaten, poängterade Bo Bergman, CHI, Chalmers, i ett av sina inspel.

Hur skapa lärmiljöer?

En frågeställning för Sommardialogen var även hur vi skapar lärmiljöer för förbättringskunskap, både i verksamhet och i utbildning. I detta lärande är inte minst patienternas perspektiv viktigt. Ökad medverkan av patienter i förbättringsarbete var något som flera av deltagarna lyfte vid olika tillfällen.

En annan återkommande frågeställning var konsten att motivera, eller snarare att känna sig motiverad.

– Vi behöver gå från morot och piska till att ta vara på drivkrafterna hos de som vill förbättra vården, och det gör vi genom förbättringskunskap, menade Ulf Andersson, Memeologen, Västerbottens läns landsting.

Fakta och sanning

Sommardialogens deltagare utforskade även begrepp som fakta och sanning, till synes självklara begrepp, som blir mer komplexa ju mer de genomlyses.

Sanningsbegreppet gavs nya perspektiv när Svante Lifvergren, CHI, Chalmers, presenterade ”det trilaterala sanningsbegreppet” av Mats Alvesson. Det består av de samspelande delarna korrespondens, mening och nytta. Svante konstaterade att det är lätt att fokusera på en av dessa delar, men att alla är lika viktiga att uppmärksamma – både för individen och för organisationen.

Nyskapande

Den ständigt försiggående dialogen pågick i såväl små som stora grupper, såväl inomhus och utomhus och i såväl traditionell reflektion som i kreativa nyskapande övningar som Open Space och ”entimmesartikel”.

Efter tre dagar av gemensamt lärande kunde deltagarna konstatera att det finns mycket kvar att jobba med, för att öka acceptansen av förbättringskunskap som etablerat kunskapsområde och samverkan mellan olika intressenter. Men alla instämde i att dialogforumet varit väldigt värdefullt för att få kraft och energi att jobba vidare med nya infallsvinklar på området – både i sin egen kontext och i lärande utbyte med andra.

Malin Skreding Hallgren