Sommardialogen 2023

Deltagarna vid Sommardialogen 2023.

Små skruvar och stora ryck – hur går vi vidare?

Dialogen försiggick 15-17 augusti på Möckelsnäs Herrgård, utanför Älmhult i IKEA-land. Några ord om vilka vi var – cirka 30 personer, många olika professioner och ett antal patientrepresentanter.

Sammanfattning sommardialogen, tema 1 (PowerPoint-presentation)

Undertema 1
Redan vid middagen, efter en kort välkomsthälsning av årets värd Tony Andersson, Region Kronoberg och en presentation av ramarna för dagarna, startade vi en första session med utgångspunkt från IKEAs fokus på kunderna, eller som Kamprad formulerade det, ”de många människorna”. Denna session, som leddes av Tomas Kirkhorn och Tuva Winblad, fortsatte nästa morgon I smågrupper om cirka fem personer per grupp som reflekterade tillsammans kring vad vi hört. Även om mycket skiljer sig mellan IKEA och Hälso-och sjukvård finns det mycket att lära sig av hur IKEA arbetar med sina kunder.

Undertema 2
En andra session, under senare delen av förmiddagen 16/8, inleddes av Bo Bergman och Kristian Dahlberg. I grupper presenterade vi några inspirerande förbättringsarbeten för varandra och reflekterade med utgångspunkt från dessa hur man arbetar med förbättringar och förnyelser.

Undertema 3
Session nummer tre hade som tema ”hur får vi till det” och leddes av Kristian Dahlberg. Vi hade besök av Robert Carleke, chef för innovation venture vid IKEA of Sweden. Han berättade hur IKEA arbetar med innovationer, förnyelse och förbättring och vi imponerades av hur Kamprads anda genomsyrade hur man fortfarande arbetar på IKEA där ”Vardagen för de många människorna” bestämmer riktningen för förbättringar och innovationer. ”what´s in it for me” är enligt Robert inget man hör på IKEA.

Kristian hade förberett ett antal Dialogdukar med arbetsyta för

 1. ”Vision” för välfungerande Utvecklingsarbete 2. Kännetecken för verksamheter med välfungerande Utvecklingsarbete
 2. Förutsättningsskapare för 1/2 utöver Ledning & Ledarskap för välfungerande Utvecklingsarbete
 3. Hur man leder för att skapa och vidmakthålla välfungerande Utvecklingsarbete

Arbetsmomentet gick ut på att i fem grupper diskutera framtagna förslag till punkt 1-4 ovan, komplettera detta med egna beskrivningar och, efter att ha hört Roberts dragning, göra ytterligare kompletteringar för att få ett slutligt resultat för ”Hur VI kan få till det”.

Undertema 4
Sista dagens tema var ”Hur möter vi framtiden och det allt högre förändringstrycket?” och hölls ihop av Tony Andersson och Nettan Svartz. Detta kan delas in i tre delar

 • hur kan vi finansiera forskning kring förbättringsarbete,
 • Hur går vi vidare med tema som vi vill fördjupa oss mera i, och
 • Hur är dagens strukturer samarbeten och utveckling inom NPFBK

Under den första delen berättade en gäst, Lena Fritzén, verkställande ledamot av familjen Kamprads stiftelse och seniorprofessor i pedagogik vid Linnéuniversitetet, om principer för hur stiftelsen beviljar forskningsansökningar. Det forskningsprogram som nu är aktuellt gäller äldreforskning (det programmet återkommer vart annat år, medan programmet vart annat år har mera specifika inriktningar mot olika delar inom medicinsk forskning). Viktigt är att Kamprads fokus på de många människorna är uppfyllt (förutom givetvis vetenskaplig höjd). Kamprad var vid sina sista år fokuserad på hur de tio år vi fått i förlängd livslängd skulle fyllas med positivt innehåll. Man betonar från stiftelsens sida också att det är viktigt med gränsöverskridande samarbeten, något som Lena gärna ville ha våra synpunkter på:  hur man från stiftelsens sida skulle kunna få ut detta krav till ansökarna på ett effektivt sätt. I fem olika grupper reflekterade vi över äldreforskning, hur man borde samarbeta över gränser, och hur detta skulle förmedlas till ansökarna. Nettan visade ett verktyg där vi värderade olika ansatser med avseende på förväntad effekt och osäkerhet över en lämplig tidshorisont. En slutlig presentation gjordes i storgrupp.

I den andra delen, som leddes av Bo Bergman med stöd av Eva Arvidsson och Sofia Dahlin, skrev först var och en av oss deltagare upp en infallsvinkel som reflekterat över under de tidigare sessionerna och som man gärna ville gå vidare med inom ramen för den Nationella plattformen för förbättringskunskap. Vi grupperade sedan dessa lappar och ”betygsatte” dem gemensamt (varje deltagare fick tre poäng som kunde fördelas till de olika grupperna.) Sex grupper stod ut, en var fokuserad på lärande och bedömdes kunna ingå i den befintliga fokusgruppen för lärande. För de övriga fem grupperade vi oss i grupper som sedan reflekterade över hur man kan gå vidare, bestämde en första sammankallande och ett preliminärt program för en fortsättning, aningen inom ramen för de aktiviteter som plattformen har nu eller kanske något nytt. Vi tog in tredje delen av detta tema här, se nedan. De fem grupperna blev följande:

 • Berättelser – gruppen planerar en lärandesalong med sammankallande.
   – Kontaktperson Karin Thörne  thorne@rjl.se
 • IT-stöd för förbättring – idén är att samla goda exempel att placera på plattformens hemsida.
  – Kontaktperson Nettan Svartz  svartz@regionostergotland.se
 • Ledningsstrukturer för förbättring.
  – Kontaktperson Carina Burguete  burguete@skane.se
 • Ledarskap för förbättringsarbete.
  – Kontaktperson Kristian Dahlberg  dahlberg@skane.se
 • Patientmedverkan: hur kan vi stärka patientens plats i Plattformen, och speciellt i Sommardialogen.
  – Kontaktperson Tomas Kirkhorn  kirkhorn@med.lu.se

Vi hade också en givande dialog med Marie Blom Niklasson från SKR på länk. Marie berättade lite om sig själv och sitt arbete på SKR bl a annat om hur hon interagerade med regionledningar om utvecklingsfrågor och ledarskap. Vi ser fram emot att få interagera mera med Marie inom NPFBK. Vi hade också med Marie på länk vid dialogen kring ledningsstrukturer för förbättringsarbete!

Den tredje delen av sessionen togs i samband med ovanstående övning. Tomas Kirkhorn berättade om Plattformens olika aktivitetsformer, Lärandesalonger, fokusgrupper och sommardialoger. Karin Thörne nämnde exempelvis att vi haft sommardialoger sedan 2011.

De tre sommardialogdagarna skedde i en härlig miljö och Tony och Tuva med medhjälpare hade lagt upp ett fint socialt program med aktiviteter uppblandat med sociala aktiviteter.

Vi är alla ett stort tack skyldiga arrangörerna och varandra för dagarna som vi skapade tillsammans.