Kompetenskrav och strategier nationellt och internationellt

I ett internationellt perspektiv växer strategier och policies fram i olika länder kring att integrera förbättringskunskap i utbildningen för olika professioner inom hälso- och sjukvården.

Ledningssystem för Sverige

 
 • Socialstyrelsen. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9.  (Ladda ned från Socialstyrelsen/SOSFS) Ersätter SOSFS 2005:12 och förklarande skrift God vård God Vård – om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. (Socialstyrelsens webbplats)
En grundmodell som visar förhållandet mellan professionell kunskap och förbättringskunskap är denna figur av Paul Batalden (från skriften God vård). Det behövs kunskap inom båda kunskapområdena för…
 
Fig: Paul Batalden

Fler viktiga skrifter

 • Examensordning, bilaga 2 till Högskoleförordningen (1993:100) – om krav på förmåga till förbättringsarbete för läkarexamen. Ändringar på senare tid – sök på Sveriges riksdag Examensordning.
 • Baskompetens inom vård och omsorgssektorn. SKL 2007.
  Syftet med denna beskrivning är att redovisa Sveriges Kommuner och Landstings syn på vilken kompetens som vård- och omsorgssektorn kommer att behöva. Utgångspunkten för beskrivningen är arbetsgivarnas och verksamhetens behov
  Ladda ned från www.skl.se (pdf)
 • Strategi för kvalitetsutveckling av omvårdnad. Svensk Sjuksköterskeförening 2005.
  En strategi för att nå det övergripande målet att systematiskt ta tillvara förbättringsmöjligheter inom hälso- och sjukvården för att vårdtagaren skall få om vårdnad av rätt kvalitet. Sv. sjuksköterskeförening (pdf)
 • Nya föreskrifter och allmänna råd för läkares specialiseringstjänstgöring SOSFS 2008:17
  Socialstyrelsens föreskrifter och målbeskrivningar för läkares specialiseringstjänstgöring (ST). Innehåller bland annat krav på nya generella kompetenser för samtliga blivande specialister, t ex om kommunikation, ledarskap, medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete. Se Socialstyrelsen.