Sommardialogen 2015

Ett 40-tal personer från vården kom till Backagården i Höör, Skåne, där årets sommardialog anordnades 11-14 augusti. Tre dagar av lärande i en trivsam omgivning. Här nedan finns dokumentation från dagarna.

Deltagare vid Sommardialogen 2015.

Årets tema var
Hur kan lärosäten och praktik i samverkan utveckla en ännu bättre och säkrare vård med individens behov som grund i en föränderlig värld?

Deltagarna fick också utforska hur förbättringskunskapens olika dimensioner stärker och utvecklar det professionella lärandet. Inom ramen för temat gavs möjlighet till fördjupat lärande inom fyra teman:

  • variation
  • förståelse för förlopp och system
  • förändringspsykologi
  • kunskap om förbättring och lärande
Peter Kammerlind presenterar sig.

Introövning

Vem är jag, Vad kan jag bidra med, Vad kan vi lära. Jesper Stenberg hälsade välkommen.

Introduktion

Presentation av Sommardialogen – Karin Thörne och Helle Wjk om upplägg och lokaliteter, syfte och huvudtema

Undertema I:

Förståelse för variation kan hjälpa oss i förbättringsarbetet.

Variation är ett grundläggande fenomen i den värld vi lever i. Tanken är att vi under detta tema gemensamt utforskar och belyser kunskapsområdet ”förståelse för variation”, eftersom vårt sätt att se på och reagera på variation, är av stor betydelse för att kunna förbättra hälso- och sjukvården. Enbart förståelse är dock inte tillräckligt – för att skapa en ännu bättre vård behöver vi även reducera, hantera, utnyttja och lära av samt ibland också skapa variation!

Att läsa som förberedelse inför temat: ”ÄNNU BÄTTRE VÅRD – hur kan förståelse för variation hjälpa oss i förbättringsarbetet?”, Bo Bergman. Se bilaga.

Temaansvar: Bo Bergman, Professor Centre for Healthcare Improvement, Chalmers tekniska högskola, Torie Palm Ernsäter, Leg.sjuksköterska, Magister i omvårdnad. Sakkunnig- kvalitet- och vårdutveckling Svensk Sjuksköterskeförening, Helena Teglund, Memeologen/Staben för Verksamhetsutveckling, Västerbottens Läns Landsting

Bordssamtal

Undertema II:

Patientprocesser, system, lärande och ledarskap
I komplexa adaptiva organisationer sker interaktion och återföring i systemet. Genom upplevelsebaserat lärande med rollspel och observationer ökar lärande och förståelse för patientens upplevelse i ett system.

Utgångspunkt för aktiviteten var rapporterna:

Patientprocessorinterad vård | Din vägledning till mer välmående och nöjdare patienter

Du måste vara frisk för att vara sjuk 

Temaansvar:

Fredrik Nilsson, PhD professor designcentrum LTH
Ulrika Sanden, doktorand
Margareta Albinsson och Ingrid Ainalem, Enheten för strategisk kvalitetsutveckling Region Skåne

Dokumentation:
Patientprovcesscanvas – generisk (pdf) – Frerik Nilsson
Patientprocesser, system, lärande och ledarskap (pdf) – Fredrik Nilsson, Ulrika Sandén, Margareta Albinsson och Ingrid Ainalem

Grupparbete utomhus

Undertema III:

Motstånd och medflyt! Du och jag i förändringsprocessen
Den minsta beståndsdelen i förändringsprocesser är individen. Erfarenheter och sammanhang har betydelse för resultatet. I temat utgår vi från de individuella erfarenheterna och utmanar de i förhållande till några teorier inom kunskapsområdet som relaterar till förändringspsykologi.

En inspirationskälla inför temat: professor Paul Batalden om en Improver story (video).

Staffan Pelling, Linköpings universitet,
Christina Lundqvist, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter   
Ulrica von Thiele Schwarz
, Karolinska institutet, Vinnvård Fellow in Improvement Science

Referenser:

Ulrika Sandéns bok: ”Och jag vill leva…” (nytt fönster)

”Att lära och utvecklas i sin profession”  med flera avsnitt som tangerar såväl arbetsformerna i vårt tema som förändringspsykologi.

Undertema IV:

Lärande för förändring – förutsättningar för lärande i mötet mellan akademi och praktik

Genom att utforska hur lärande kan stimuleras försöker vi identifiera och medvetandegöra det underliggande tänket kring processer och beteenden i vårdens praktik, för att utifrån det åstadkomma förändringar. Målsättningen är att patienten, anhöriga, personal och studenter ska uppleva ett ökat värde gällande upplevelse, kvalitet och ekonomi.

Metod: deltagarna iscensätter/beskriver bekanta scenarion från sin praktik. Gruppen sätter tillsammans en metafor som illustrerar scenariot. Vilket outtalat tänkande synliggörs med metaforen?

Temaansvar:
Johanna Dahlberg, PhD, Universitetslektor, Linköpings universitet
Helle Wijk, docent, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

En kommentar om detta tema efteråt (dock inte av Joakim med mikrofonen på bilden):

”Vi undersökte hur metaforen som pedagogiskt verktyg kan stimulera förbättringsarbete.
I reflektionen identifierades betydelsen av metaforens positiva värdeladdning, svåra frågor kan bli enklare att diskutera, ger nya perspektiv, ger insikter, stimulerar kreativitet med mera.
Upplevdes som en lämplig avslutning efter två dagar, där övningen ledde till mycket skratt och genomfördes i ett tryggt sammanhang.”

Avslutning

Sommardialogen avslutades med att titta i backspegeln, reflektera i grupp med styrda frågor, återkoppling från start av dialogen och en titt framåt på nästa sommardialog.

Till slut efter lunch åkte alla hem igen fyllda av nya lärdomar, intressanta reflektioner och massor av inspiration.

Några bilder till:

Att öka förståelsen för förlopp och processer går att göra på flera sett, även utomhus.
Glada sommardialogare framför kunskapens träd, som säkert vuxit till med nya skott på grenarna då tre kreativa och lärorika dagar säkert bidragit på flera sätt.
Några självporträtt av deltagare.