Flödesdiagram

Flödesdiagram är ett hjälpmedel/arbetsverktyg för att förstå en arbetsprocess, det vill säga sambandet mellan ett antal aktiviteter. Det visar och beskriver i ordningsföljd de olika steg som ingår i ett arbetsflöde eller en process. Den visar också hur de olika stegen i processen hänger ihop med varandra.

Ett flödesschema kan göra det lättare att förstå ett arbetsflöde och skapar en gemensam bild för alla som arbetar i flödet. Det kan visa oväntade problemområden, oklarheter, dubbelarbete, kritiska situationer, flaskhalsar, väntesituationer med mera som behöver granskas närmare.