Mätningar

Att kunna visa med resultat från mätningar hur det verkligen ligger till är A och O när det gäller att bli framgångsrik i sitt förändringsarbete. Genom att visa data blir det tydligt och dessutom svårt att försvara det man ”tror sig veta”, hur det ”brukar vara”, osv.

Genom att mäta före en förändring, under tiden vi testar förändringen och efteråt går det att se om en förändring verkligen blev en förbättring. Det är därför som mätningar över tid är så effektiva.

Att mäta kontinuerligt under tiden som vi testar ger snabbt en fingervisning om hur det går. medför förändringen, t ex en ny rutin, en ny checklista, att det blir bättre eller sämre. Om mätningarna visar att det blir allt sämre kan vi genast ändra det vi testar, dvs förutsättningarna (agera). Om data därefter visar att det blir bättre, är vi på rätt väg. 

Det är detta som är en av skillnaderna mellan förändringsarbete och traditionell forskning, där förutsättningarna inte får ändras under testperioden.

Statistisk processtyrning

Genom att mäta och följa prestationer över tid skapar vi oss bilden av hur vår verksamhet ser ut. Statistisk Processtyrning (SPS), på engelska Statistical Process Control (SPC), är en metod som handlar om förståelse för variation. 

SPS innehåller enkla och avancerade statistiska metoder och verktyg för

  • uppföljning av en verksamhet
  • uppföljning av förbättrings-/förändringsarbete
  • säkerställa resultat

Data åskådliggörs på ett korrekt och informativt sätt med hjälp av illustrativa och lättförståeliga grafer. Dessa kan skapa en drivkraft i förbättringsarbete genom att olika kriterier används för att identifiera faktorer som påverkar resultatet.

SPS är en viktig del i ett systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete och ger underlag för ett mer faktabaserat beslutsfattande.