Sommardialogen 2013 – Dokumentation

Onsdagen den 14/8

Inspirationsföreläsning av hemlig inbjuden gäst:

Stefan Edman, biolog, författare, talade om hur liv på jorden hänger samman med hälsa, om varför vi måste värna om vår jord, om begrepp som Förundran, Förståelse, Förändring och Förtröstan.

Torsdagen den 15/8

08.30 – 10.00 Introduktion om kvalitetsarbete, sommardialoger och Nationella plattformen – Ingela Wennman, Karin Thörne, Torie Palm Elmsäter och Michael Bergström

  Bo Bergman vid vita tavlan med bild från bildspelet.

Tema 1. Förbättringskunskap på svenska (pdf). Inledning av Bo Bergman.

Bo Bergmans alternativa bild till Paul Bataldens.

Gruppdialog. Från redovisning: Utgå från patienten, fundera över vårt pedagogiska uttryckssätt, vi har olika utgångspunkter och fångas av olika perspektiv.

Tema 2. Lärmodeller för kvalitetsregister (pdf). Inledning av Annika Nordin, projektledare presenterade sitt projekt. 
– En Lärmodell är en beskrivning som syftar till att illustrera hur lärande sker och organiseras och baseras på olika teoretiska perspektiv eller syn på lärande, sa Annika. Projektet lärmodeller grundar sig på synen att lärande inte kan tas ur sitt sammanhang. Samspelet mellan individen, sammanhanget, systemet och de sociala och kulturella betingelserna är delar av förändringen och därmed även lärandet.

Annika Nordin berättade om den inventering hon gjort, 50 intervjuer, som lett fram till att projektet stöttar fyra utvalda samverkansprojekt (case). Målet är att göra desa lättillgängliga för andra intreserade. Projektet har även tagit fram ett antal rekommendationer för att kvalitetsregistren ska kunna användas mer i utvecklingen av vården:

 • Förbättringskunskap för studenter; grund/avancerad nivå?
 • Orienteringskurs i kvalitetsregister för alla
 • VFU – kan utnyttjas mycket bättre!
 • Studenter kan synliggöra kvalitetsregister som resurs i verksamheterna
 • Specialistföreningar/specialistutbildningar har ett ansvar
 • Sjuksköterskor ”nya” användare
 • Lärare på lärosäten behöver kunskaper!
 • Kvalitetsregister kan samverka med lärosäten för att skapa lärandemöjligheter för studenter!
 • Förbättringsarbete; reflektion och förhållningssätt
 • ST; resurs, behöver goda exempel

Ann-Charlotte Norman och Tony Andersson, båda Jönköping Academy; Hälsohögskolan i Jönköping gjorde inspel. Ann-Charlotte om tre former av lärande (pdf).
Grupparbete: ”Adoptera” ett kvalitetsregister per grupp och bekanta er med det. Gör en reflekterande safari och redovisa med postrar.

16:00–19.00 Styrgruppsmöten för vissa, Sociala aktiviteter för andra. Inläsning inför tema 3
Kväll: Sociala aktiviteter.

Fredagen den 16/8

Tema 3. Samverkan, team och patientinvolvering. Agneta Patriksson, Centrum för verksamhetsutveckling, Västa Götalandsregionen, talade om Att flytta fokus (pdf), om den bok man tagit fram och som blivit förebild för SKL:s motsvarande häfte. Värderingsblankett för målbild för patientmedverkan med patientens behov som styrande – kontakta Agneta Patriksson om du är intresserad att se den eller veta mer.

Agneta nämnde Susanne Gustafsson som vid förra årets sommardialog, berättade om sin forskning som har gjort skillnad. I verksamheten kan man fånga in och förstå, med hjälp av observationer, dagbok med mera. Enkelt och effektivt. Det handlar om att förändra sjukvården från att göra saker FÖR och TILL patienter till att personal och patient utvecklar verksamheten.

När det gäller vilka aspekter som måste beaktas för patientsäkerhet, så räcker det inte med utförande och teknik/utveckling. Man måste även ta hänsyn till upplevelse och känsla. Det första visar på funktionalitet, det andra på systemet och det tredje på användbarhet och nytta. Alla tre behövs för att tillföra ökat värde för patienten/brukaren.

Dialog i grupper: Reflektera över nyttan att ha en målbild för patientinvolvering. Diskutera även framgångsfaktorer för patientinvolvering på mikro-, meso- och makronivå.

Irene Axman Andersson och NN, Utvecklingscentrum Skåne berättade om sina erfarenheter att få med patienter i utvecklingsarbetet.

Kina Andersen; Region Skåne, talade om sina erfarenheter som patient och om sitt arbete med dialogutbildning (pdf) för delaktighet och stöd i vård. Kina gjorde även en värderingsövning med deltagarna. Deltagarna från Region Skåne hade även med sig ett spel om etik för medarbetare, kallt Spela roll.

Tema 4. Kärnkompetenser i alla professioner: Personcenterad vård    

Karin Thörne och Torie Palm Elmsäter inledde temat genom att  tala om att utveckling och förbättring i hälso- och sjukvård och vårdens utbildningar är beroende av varandra för att verkligen kunna genomföras. Det kräver samarbete, kvalitets- och förbättringsarbete är ett område att utveckla tillsammans. Bildspel: Co-production (ppt, nytt fönster).

Referens: Health professionals for a new century: transforming education to strengthen health systems in an interdependent world Lancet commission och Transforming Patinet Care: Aligning Interprofessional Education with Clinical Practic Redesign.

De refererade till det första projektet om kärnkompetenserna Teamsamverkan och förbättringskunskap för en god vård, genomfört av SSF och SLS och att fler kärnkompetensområden behöver beskrivas i tvärprofessionella grupper med fler professioner.

Annika Renöfält-Grahn  berättade om sina erfarenheter från kontakter med vården, som mamma till sin för tidigt födda dotter som erhöll en förlossningsskada som ledde till funktionshinder. Från den berättelsen finns mycket att lära, såsom att bli sedd som den person man är, att som professionell söka både patienters och närståendes perspektiv, att patienter och personer i deras personliga nätverk och värdefulla kunskaper och kraft för utveckling som vården inte ska begränsa utan stödja och lära av.  Deltagarna blev berörda, vilket bidrog till en  värdeskapande reflektioner.

Anette Nygård, berättade om sin forskning där hon i en interaktiv forskningsansats studerat förbättringsarbete omkring patient och anhöriginvolvering i vården. Hon konstaterade bland annat att för att få kontroll över sin situation blir empowerment för patienten och deras närstående avgörande. Empowerment i form av att ha koll på vad som händer, att du får vara med och bestämma, vara delaktig. Empowerment ser olika ut för olika personer och måste därför beskrivas av den enskilda individen.

Stefan Lindgren, talade om nödvändigheten av professions övergripande av kärnkompetenser och tog utgångspunkt i den utredning han genomfört på Regeringens uppdrag om en ny reformerad läkarutbildning i Sverige. Han menar det är gemensamma perspektiv på hälsofrämjande vård som behövs för varje vårdsökande, vårdgivare och vårdens utbildningar. Kompetens inom personcentrerad centrerad vård och patientsäkerhet nyckel områden inom professionell utveckling och behöver genomförs interprofessionellt och med företrädare för vårdtagare.

 

Med ovan utgångspunkter arbetade deltagarna kreativt och eftertänksamt omkring personcentrerad vård, en kärnkompetens för alla professioner och frågan: Vad bör en tvärprofessionell skrift innehålla och varför det? Det kommer att vara ett stöd material till nästa kärnkomptensprojekt.
Bilaga: foto på resulstatet av brainstormen.

Lördagen den 17/8

Sammanfattning och konklusion av temana.
     

Annika Nordin inledde sin sammanfattning av dagarna med att bland annat konstatera att vi granskat kvalitetsregister ur fyra olika perspketiv, vilket hon illustrerade med att hälla vätska av olika färg i varsitt glas. Därefter hällde hon allt i en karaff däer färgerna mixades samman – en symbol för allt vi lärt om kvalitetsregister nu blivit sammanvävt till något nytt inom oss och hos oss som grupp.

Dialoger åter igen i nya grupperkonstellationer där grupperna sammanfattade dagarna. Avslutades med att en från varje grupp deltog i en panel som redovisade kortfattat. Utvecklingscentrum i Skåne visade en användbar bild, Att möta kunden på rätt nivå (ppt).

att_mota_kunden_pa_ratt_niva_HSO

Utvärdering av dagarna gjordes och sedan var det dags för avslut och hemfärd.

Lördagen avslutades med att alla fick fylla i på post it-lappar vad, av det man hört under dagarna, som var och en vill ta med hem för att sprida vidare. Det vill säga, vad ska kommande dialogår handla om (Word-fil, nytt fönster). Se vad deltagarna skrev! (Version 3, nu finns svaren sorterade.)

 1. Vad tyckte du om årets Sommardialog?
 2. Vad tar du med dig hem?
 3. Hur har det utvecklat dina tankar om förändrings- och förbättringsarbete?
 4. Kan du rekommendera andra att åka på Sommardialog nästa år?
 5. Övrig kommentar?

Annette Nygårdh, 
Specialistsjuksköterska, fil.dr., universitetslektor, Hälsohögskolan i Jönköping:

1. Det var första gången som jag var med i Sommardialogen, för mig gav sommardialogen energi, inspiration och en möjlighet att nätverka.

2, 3 Jag tar med mig vikten av ett ökat interprofessionellt samarbete i vissa kurser ex. vis våra kurser i förbättringskunskap för att ge våra studenter en ökad förutsättning att förstå varandras perspektiv i framtida teamarbete.

4. Jag kan varmt rekommendera andra att vara med i sommardialogen och jag hoppas att jag har möjlighet att få vara med i fortsättningen.
5. Kanske att det kunde vara lite mer fokus på hur vi får till våra förbättringsarbeten ute i praktiken men även på hur vi får till förbättringskunskap i utbildningen, för att lära av varandra!!

Sofia Kialt, 
projektledare, kansliet för kvalitetsregister, SKL:

1. Det var fantastiskt att möta människor från olika professioner som tänkt innan och att under två dagar, ur olika perspektiv, vända och vrida på frågor om förbättringskunskap, patientmedverkan, utbildning, samspel och så vidare. JAg har stor användning i det som togs upp, det gäller både problembeskrivningar och förslag till lösningar.

2. Jag tar med mig flera saker hem. 1) kunskapsstyrning, 2) att arbeta med patientmedverkan i registerarbetet, 3) registersamordning.
När Kina från Skåne höll i sitt avsnitt om patientmedverkan tänkte jag, att så vill jag jobba. Att ge ifrån sig makt och låta patienter styra mer i vården. Jag blev inspirrerad av detta.

3. Jag blev också inspirerad av frågan om samspel makro-, meso-, mikronivå. T ex att man från mesonivån hittar vägar till mikro där man stödjer och inte stör.

4. Jag rekkommenderar gärna andra!

5. Det finns en väldig kraft i att alla professionsföreningar är med i plattformen med kopplingar till lärosätena och verksamheten; att alla tillsammans har just det perspektivet på vårdens framtid. Det blir starkt.

Helena Bogseth,
koordinator och projektledare för Registercentrum Norr:

1. Detta var första året för mig. Det är ett bra koncept, öppet och trevligt klimat som inte alltid är så vanligt på vanliga konferenser och möten. Det tog en stund innan jag kom in i det sättet att vara, i den stämningen.

2. Jag har blivit inspirerad att tänka mer på patientmedverkan och att jag ska försöka från mitt håll, att verka för att patienter kommer med mer i alla sammanhang som har med patientregister att göra.

– Jag trodde att det övergripande temat om kvalitetsregister skulle genomsyra dagarna mer än det gjorde. Diskussion pågår på alla registercentrummen. Inom Registercentrum Norr pågår redan ett samarbete mellan Svenska Brickregistret och Riksstroke med förbättringsrteam involverat med pedagogiska institutionen vid Umeå universitet för ett webbaserad registerplattform.

3. Jag har börjat tänka mer på patientmedverkan och att inte vara rädd för att testa förändringar. Det behöver inte vara så mycket prestige i det man gör i förbättringsarbete jämfört med forskning där allt ska vara så väl validerat och kontrollerat.

4. Ja, absolut att jag kan rekommendera Sommardialogen.

5. Vi bytte grupp lite för ofta, som ny hann man inte lära känna de andra i gruppen innan det var dags att byta.

Irene Axman Andersson,
Utvecklingscentrum, Region Skåne

1.Innehållet var bra och varierande. Vi var ju från olika delar av verksamheter (administratörer, lärosäten, patient/närstående och  verksamhetsnära) och det fanns gott om möjlighet till utbyte. Bra med patient och närstående medverkan.
Social samverkan: Trevliga aktiviteter. Trevligt med krabbfiske men jag hade hellre sett att vi sista kvällen funnits på kursorten. Boende: Trevlig kursgård och bra mat. Varför fråga om vi vill ha enkelrum när detta inte kunde erbjudas?

2. De nya kontakterna, alla spännande presentationer och att detta med personcentrad vård. Work-shopen kring kvalitetsregister.

3. Inte så mycket nytt men en stor möjlighet till dialog och att få flera perspektiv än vad jag hade tidigare.

4. Absolut kan vi rekommendera detta. Ett bra forum att dela/få ny kunskap, tankar och idéer.

5. Bör beakta om det måste ligga under 4 dagar. Kanske börja till lunch dag 1 och sluta till lunch alt middag dag 3. Enkelrum måste prioriteras.

Erica Sandberg
Processledare Hälsofrämjande sjukhus, Kvalitetsstrategiska avdelningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

1. Jag tyckte sommardialogen var mycket bra, det var första gången jag var med. Det gav en extra dimension i mitt arbete och en indikation att vi är på rätt väg.

2. Att hålla kursen – styra i den utstakade riktningen. Fortsätta använda kvalitetsregister data i förbättrings och förändringsarbetet och patienten nära delaktig.

3. Dagarna har utvecklat mina tankar såsom att hälsofrämjande är en naturlig och viktig del i sjukhusets förändrings- och förbättringsarbete och att än tydligare knyta ihop det på ”hemmaplan”. Att det innehåller fler dimensioner.

4. Jag kan absolut rekommendera andra att vara med, som sagt fler professioner berikar nog dialogen ytterligare.

Kreativt avbrott (film)

Använd gärna på din arbetsplats!
Producerad av Sahlgrenska Universitetssjukhuset
– inledde Sommardialogen första morgonen.