Hur förmedlar och nyttiggör vi förbättringskunskap?

Hur förmedlar och nyttiggör vi förbättringskunskap för studenter och medarbetare i hälso- och sjukvården?

Rapport och dokumentation från en heldags workshop med professor Paul Batalden och kolleger från olika professioner och organisationer runt om i Sverige. Plats: Jönköping Academy for improvement of Health and Welfare, Högskolan i Jönköping.

Programmet:

 1. Introduktion: Johan Thor, chef för Jönköping Academy hälsade välkommen och ledde dagen.
 2. Torie Palm Ernsäter, sakkunnig i kvalitets och vårdutveckling vid Svensk Sjuksköterskeförening introducerade en rapport som tagits fram tillsammans med Svenska läkaresällskapet: Teamarbete & förbättringskunskap, som innebär ett viktigt genombrott för tvärprofessionell samverkan om utvecklingsarbete i vården.
 3. Professor Bo Bergman presenterade Nationella plattformen för förbättringskunskap.

 4. Paul Bataldens föreläsning. Batalden är barnläkare och en av pionjärerna när det gäller att introducera förbättringskunskap i sjukvården. Han var under många år lärare vid Dartmouth Medical School och Dartmouth Institute där han tillsammans med kollegor utvecklade sina teorier och begrepp. I föreläsningen berättar han om det och hur de nya begreppen och nytt lärande växte fram efter hand.
 5. En hälsning från Stefan Lindgren, ordförande utbildningsdelegationen Svenska Läkaresällskapet, en av initiativtagarna till workshopen framfördes. Stefan fick förhinder och skickade följande hälsning:

  ”Svenska Läkaresällskapet vill medverka till att utbilda läkare på alla nivåer så att deras kompetens motsvarar de krav som dagens och morgondagens hälso – och sjukvård samt kunskapssamhälle ställer på dem. Aspekter på professionalitet är särskilt viktiga. Här ingår samverkan med andra vårdyrkesprofessioner för att i samverkan möta patienternas och samhällets behov.

  Förbättringsarbete är ett angeläget professionellt ansvar, gemensamt för alla vårdyrkeskategorier. SLS är därför mycket nöjda med det arbete som utförts tillsammans med Svensk Sjuksköterskeförening och med det internationella seminarium som anordnas i Jönköping 5 mars. Vi hoppas att det ska bidra till att ytterligare öka insikten om angelägenheten av kontinuerligt förbättringsarbete i hälso-och sjukvården, och att det ställer krav på utbildning och specifik kompetens”.

 6. ”Öppet forum” (Open Space technology) – en dialogform där alla som vill tar upp ämnen till diskussion. Efter en inventering av frågor får deltagarna välja vilken grupp eller vilka grupper de vill delta i. Det fullt fritt att byta grupp och ämne under eftermiddagen.

Kring dessa ämnen bildades grupper denna gång:

 • ST-läkarnas delmål 20 – vilka lärmöjligheter kan vara till hjälp?
 • Hur få fram behovet av förändring, vem ska formulera problemet för studenterna?
 • QR + förbättringsksunskap = HJÄRTA! (QR, kvalitetsregister)
 • Hur ska vi som är här idag fungera som lärare och coacher för de som inte är här?
 • Hur utför man förbättringskunskap i grundutbildningarna så att detta integreras i övrig utbildning samt blir en hållbar utbildning?
 • Modeller för studenters lärande och i vården; och deras attityder att bemöta detta?
 • Hur kommer vi åt att det i varje hörn av Bataldens figur (den med ”Alla” i mitten) finns många aktörer som förhindrar resultat och att systemen förbättras?
 • Hur ser ett ledarskap ut som ständigt efterfrågar resultat och får med alla?
 • Hur kan vi jobba med QI i VFU för att få ökad förståelse för utveckling på alla nivåer (län, organisation, klinik/enhet)?

Här finns den muntliga redovisningen som gjordes sist på dagen.

Anteckningar från grupperna publiceras ev senare.

Slutfråga till panelen:

Vad är det bästa som kan hända härnäst till följd av dagens samtal?

 • Inflytelserika politiker kommer till universiteten och ber att få kurs i förbättringskunskap.
 • Att innehållet i våra samtal sprids som vågor över vattnet.
 • Att förbättringskunskap blir integrerat i allt vi gör.
 • Att teori och praktik samverkar naturligt och att förbättringskunskap är en naturlig del i det.
 • Att alla ledare ser till att involvera sig i detta, skaffar sig kunskap så att de kan känna och stå för stolthet, empati och hightech.
 • Att fler kommer igång och driver detta som strimma.
 • Att detta nätverk kan leva vidare och denna webbplats bli vår kontaktplats och portal till erfarenheter och kunskap om området.

Utvärdering

Sammanställning av avslutande reflektioner från alla deltagarna

 • Vad har varit bra?
 • Vad kunde varit bättre?
 • Det bästa som kan hända?

Läs svaren på frågorna och kommentarerna här!