Kontakta arbetsgruppen

Arbetsgruppen för Nationella plattformen:

Margareta Albinsson
Region Skåne
margareta.albinsson@skane.se

Boel Andersson-Gäre
Futurum, Region Jönköpings län
boel.andersson.gare@rjl.se

Ann-Christine Andersson
Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare, Jönköping University
Ann-Christine.Andersson@ju.se

Frieda Andersson
Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa (IMH)
frieda.andersson@liu.se

Bo Bergman
Chalmers Tekniska högskola, Göteborg/Centre for Healthcare Improvements
bo.bergman@chalmers.se

Michael Bergström
Sveriges Kommuner och Landsting
michael.bergstrom@skl.se

Lotta Copland
Sektionen för klinisk nutrition, Dietisternas riksförbund
lotta.copland@vgregion.se

Johanna Dahlberg
Medicinska fakulteteten, Linköpings universitet
johanna.dahlberg@liu.se

Frida Eriksson
Fysioterapeuterna
frida.eriksson@fysioterapeuterna.se

Hampus Holmer
Svenska Läkaresällskapets Kandidat- och underläkarförening
doktorand, Lunds universitet
hampus.holmer@med.lu.se

Helena Hvitfeldt
Kvalitetsregistercentrum (QRC), Stockholm
helena.hvitfeldt@ki.se

Catrin Hägerholm
Uppdrag Psykisk Hälsa, Avd för Vård och omsorg, SKL
catrin.hagerholm@skl.se

Torie Palm Ernsäter
Svensk sjuksköterskeförening
torie.ernsater@swenurse.se

Tomas Kirkhorn
Lunds universitet, Medicinska fakulteten
Institutionen för kliniska vetenskaper Lund, Medicinsk teknik
tomas.kirkhorn@med.lu.se

Karin Thörne
Svenska Läkaresällskapet,
Futurum, Region Jönköpings län
karin.thorne@rjl.se

Helle Wijk
Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
heller.wijk@fhs.qu.se

Hanna Lönnerskog Nilsson
Memeologen, Region Västerbotten
hanna.lonnerskog.nilsson@regionvasterbotten.seheller.wijk@fhs.qu.se

Adjungerade:

Pär Kaverén
Qulturum, Region Jönköpings län
par.kaveren@rjl.se

Louise Johansson Nordlund
Qulturum, Region Jönköpings län
louise.johansson.nordlund@rjl.se

Organisationer i arbetsgruppen